Ultra Math

คณิตทะลวงโจทย์

         

เราสามารถแก้ปัญหาได้

คณิตทะลวงโจทย์ที่พิเศษมาก สอนให้นักเรียนรู้พื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการเพิ่มเทคนิคพิเศษในการคิดเลขแบบใหม่ได้รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเซลล์สมองในการฝึกคิด ฝึกทำเพื่อให้เกิดความชำนาญเมื่อทำได้ก็จะสนุก เร้าใจ อยากรู้ในบทต่อไป เพื่อเป็นรากฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ คำนวณ ซึ่งประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจน จากการทดลองกับนักเรียนที่เรียนไม่เข้าใจและไม่ชอบวิชาคณิตฯ กว่า 10 ปี นักเรียนเหล่านี้จะกลับมาสนใจวิชา คณิตศาสตร์ที่ตนเองไม่ชอบ และทำให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนใน วิชาคณิตศาสตร์ สามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ตามที่ตนเองปรารถนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียน คิดหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง ง่าย ชัดเจน รวดเร็ว และเห็นผลทันตา จึงจะเป็นการเร้าความสนใจ ให้เกิดการอยากลองฝึกคิด ฝึกทำจนเกิดทักษะความชำนิชำนาญ ผู้เรียน จะเข้าใจในการเรียนแต่ละบทอย่างถูกต้อง และสามารถนำไป ดัดแปลงใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ ประถม ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

จุดเด่นของการเรียน

สามารถนำไปใช้ได้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนและผู้เรียนสามารถเรียนได้ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในชั้นนั้น

ระยะเวลาในการเรียน

 • มีทั้งหมด 16 ระดับ ระดับละ 3 เดือน ซึ่งมีการแยกย่อยในแต่ละระดับออกไป เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนแต่ละขั้นตอน
 • นักเรียน ป.4 อาจจะเริ่มเรียนในระดับ 4 ได้ทันที หากผ่านการวัดผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

 • มีการทดสอบในแต่ละระดับและระดับย่อย เพื่อวัดผลและประเมินผล
 • มีการวัดผลระดับการเรียน ก่อนลงทะเบียนเรียน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการทดสอบต้องผ่านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

หลักสูตรคณิตทะลวงโจทย์ สำหรับเด็กอายุ 6 ขวบ - มัธยมปีที่ 3

จุดเด่นของหลักสูตร

 • สอนเทคนิคคณิตศาสตร์
 • นำหลักสูตรในชั้นเรียนมาประยุกต์ เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น
 • เรียนสนุก
 • ใช้ภาพและเกมส์ประกอบในการเรียนการสอน
 • หวังผลได้ภายใน 6 เดือน

ตัวอย่างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 16 ระดับ

Level 1

 • A จำนวนนับ
 • B การบวก - ลบ
 • C การทะลวงโจทย์โดยการใช้รูปภาพ ประกอบการเรียนรู้

Level 2

 • A การคูณ การจดจำสูตรคูณ โดยใช้เทคนิค
 • B การคูณ เพื่อให้เกิดความชำนาญ
 • C การทะลวงโจทย์โดยใช้รูปภาพ ประกอบการเรียนรู้

Level 3

 • A การหาร ยาว – สั้น
 • B การหารโดยใช้เทคนิคการหาร
 • C การวิเคราะห์โจทย์โดยใช้เทคนิค รูปภาพประกอบ

Level 4

 • A การตวง การวัด มาตราต่างๆ ทำความเข้าใจอย่างง่าย ๆ
 • B การแปลงค่ามาตราต่างๆ หน่วยการชั่ง ตวง วัด เวลา
 • C การแก้โจทย์โดยใช้หลักความเข้าใจในพื้นฐาน

Level 5

 • A รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
 • B การหามุม เส้นตรง การหาพื้นที่
 • C การวิเคราะห์โจทย์ในแบบต่าง ๆ

Level 6

 • *** A เศษส่วน โดยใช้รูปภาพในการทำความเข้าใจ
 • B การหา ค.ร.น , ห.ร.ม และ การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
 • C การวิเคราะห์โจทย์แบบรูปภาพและวิธีทำแบบง่าย ๆ

Level 7

 • ***A ทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร
 • B ทศนิยม หลักในรูปของเศษส่วน และการแปลงค่าในรูปต่างๆ รวมทั้งทศนิยมรู้จบ และไม่รู้จบ
 • C การแก้โจทย์ทศนิยม และเทคนิคเสริมการบวกลบทศนิยม

Level 8

 • ***A สมการ ระดับ 1
 • B อสมการ 1
 • C การแก้โจทย์ปัญหา สมการ อสมการ แบบต่างๆ

Level 9

 • *** A เลขยกกำลัง 1 ( + , - )
 • B เลขยกกำลัง 2 ( x , ÷ )
 • C เลขยกกำลัง 3 (+, - , x , การวิเคราะห์โจทย์ในแบบต่าง ๆ

Level 10

 • ***A เอกนาม พหุนาม การบวก ลบ คูณ หาร
 • B การแยกตัวประกอบพหุนาม
 • C การแก้โจทย์แบบต่างๆ แบบยาก และ ง่าย

Level 11

 • A อัตราส่วน และร้อยละ
 • B สัดส่วน
 • C การวิเคราะห์โจทย์

Level 12

 • A การหารากที่ 2, 3
 • B ทฤษฏีปีทาโกรัส
 • C การแก้โจทย์แบบต่าง ๆ

Level 13

 • A การเข้าใจในรูปทรง การมองรูปทรง
 • B การหาพื้นที่ผิว ปริมาตร
 • C การประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ

Level 14

 • A ตรีโกณมิติ 1
 • B ตรีโกณมิติ 2
 • C การแก้โจทย์ต่าง ๆ

Level 15

 • A สมการกำลังสอง 1
 • B ระบบสมการเชิงเส้น
 • C การแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ

Level 16

 • A เสริมทักษะพิเศษ 1
 • B เสริมทักษะพิเศษ 2
 • C เสริมทักษะพิเศษ 3